Algemene voorwaarden Ruben Wijnheijmer

Tot stand gekomen op 26 maart 2017.

Algemene Voorwaarden Ruben Wijnheijmer, gevestigd aan Lisstraat 6, 5062HE, te Oisterwijk ingeschreven bij de KvK te Breda onder nummer {65353498}.

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Ruben Wijnheijmer:                         Ruben Wijnheijmer, ingeschreven bij de KvK te Breda onder nummer {65353498}
Dienst:                                                  Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Ruben Wijnheijmer voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Honorarium:                                      De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Opdracht:                                            De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst:                                   Elke overeenkomst gesloten tussen Ruben Wijnheijmer en de wederpartij.
Product:                                               Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Ruben Wijnheijmer.
Wederpartij:                                       Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

 

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Ruben Wijnheijmer en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ruben Wijnheijmer, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Ruben Wijnheijmer en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Ruben Wijnheijmer zijn overeengekomen.

 

Offertes

Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle offertes van Ruben Wijnheijmer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Ruben Wijnheijmer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Ruben Wijnheijmer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ruben Wijnheijmer anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Ruben Wijnheijmer niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Ruben Wijnheijmer.

 

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Terbeschikkingstelling beeldmateriaal

Ruben Wijnheijmer stelt aan de Wederpartij ruw beeldmateriaal niet ter beschikking, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

Indien Ruben Wijnheijmer en de Wederpartij overeenkomen dat ruw beeldmateriaal aan de Wederpartij ter beschikking wordt gesteld, draagt de Wederpartij hier de volledige verantwoordelijkheid voor. Tevens kunnen Ruben Wijnheijmer en de Wederpartij overeenkomen dat de Wederpartij een vergoeding verschuldigd is voor het ter beschikking stellen van het beeldmateriaal.

Onverminderd het geen hiervoor is bepaald valt het door Ruben Wijnheijmer onder de Auteurswet en blijft het door Ruben Wijnheijmer geproduceerde ruw beeldmateriaal in eigendom van Ruben Wijnheijmer.

 

Filmen derden

De Wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van voorafgaande toestemming van derden die deel uit kunnen maken van de film.

De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat alle derden die gefilmd (kunnen) worden voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor verlenen.

Indien derden naderhand aan Ruben Wijnheijmer verzoeken om hun van het beeldmateriaal te verwijderen komt dit voor rekening en verantwoordelijkheid van de Wederpartij.

 

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Ruben Wijnheijmer de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ruben Wijnheijmer zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Ruben Wijnheijmer de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Ruben Wijnheijmer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Ruben Wijnheijmer proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

Ruben Wijnheijmer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Ruben Wijnheijmer kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Ruben Wijnheijmer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

Uitvoering overeenkomst

Ruben Wijnheijmer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Ruben Wijnheijmer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Ruben Wijnheijmer heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ruben Wijnheijmer het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Ruben Wijnheijmer niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ruben Wijnheijmer het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Ruben Wijnheijmer.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Ruben Wijnheijmer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Ruben Wijnheijmer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Ruben Wijnheijmer is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ruben Wijnheijmer kenbaar behoorde te zijn.

Als een draaidag uitloopt, om welke reden dan ook, en meer dan 10 uur bevat zal de Wederpartij verantwoordelijkheid dragen voor de extra kosten die dit met zich meebrengt.

Het is niet toegestaan om direct contact met derden aan te gaan tenzij hiervoor toestemming is gegeven door Ruben Wijnheijmer. Het is ook niet toegestaan een overeenkomst met derden aan te gaan, anders dan via Ruben Wijnheijmer. Andersom is het voor derden niet toegestaan om overeenkomsten aan te gaan met klanten van Ruben Wijnheijmer.

Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Van alle bijkomende kosten zal Ruben Wijnheijmer tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

 

Wijziging honorarium, prijzen, tarieven

Indien Ruben Wijnheijmer bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Ruben Wijnheijmer gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, prijs of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Ruben Wijnheijmer het voornemen heeft het Honorarium, prijs of tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, prijs of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

–          de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet;

–          de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

–          Ruben Wijnheijmer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

–          bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, prijs of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Ruben Wijnheijmer zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, prijs of tarief in kennis stellen. Ruben Wijnheijmer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 

Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 

Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door de Ruben Wijnheijmer opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Ruben Wijnheijmer gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Ruben Wijnheijmer heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Ruben Wijnheijmer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Ruben Wijnheijmer alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Ruben Wijnheijmer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Ruben Wijnheijmer binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Ruben Wijnheijmer opgegeven termijn.

 

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikken stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Ruben Wijnheijmer.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

 

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Ruben Wijnheijmer aangewezen bank- of girorekening. Overmaking vindt plaats middels een factuur.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Ruben Wijnheijmer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.

Ruben Wijnheijmer en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 28 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Ruben Wijnheijmer en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Ruben Wijnheijmer onmiddellijk opeisbaar.

Ruben Wijnheijmer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Ruben Wijnheijmer kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Ruben Wijnheijmer heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. Ruben Wijnheijmer heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Indien Ruben Wijnheijmer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

 

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Ruben Wijnheijmer het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Ruben Wijnheijmer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

–          na het sluiten van de Overeenkomst Ruben Wijnheijmer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–          de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Ruben Wijnheijmer kan worden gevergd.

Ruben Wijnheijmer behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Ruben Wijnheijmer bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Ruben Wijnheijmer bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

–          na het sluiten van de Overeenkomst Ruben Wijnheijmer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–          de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;